5 Mart 2010 Cuma

Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda Gelişmeler: Avrupa Sol Partisi Önerileri

Ortak Eylem için Düşünceler ve Girişimler

Avrupa Sol Partisi ve Synaspismos 7–8 Haziran 2008’de Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa üzerine Synaspismos’un ev sahipliğinde Selanik’te bir konferans düzenlediler.

14 partiden oluşan katılımcılar Güneydoğu Avrupa bölgesindeki durumu tartışmak üzere toplandılar ve özellikle üç konuya odaklandılar:

—Balkanların durumu; barış ve Avrupa güvenliği

—Güneydoğu Avrupa işbirliğinin geliştirilmesi için olanaklar ve girişimler

—Ekolojik bağımlılık: Balkan Ekoloji Sözleşmesi önerisi

İkinci ASP kongresinin sloganı olan “Alternatifleri İnşa Etmek” sloganının Balkan bölgesinde ön plana çıkarılabileceği ve çıkarılması gerektiği vurgulandı. ASP bölgedeki sol ve ilerici güçlerle ilişki kurma ve işbirliği yapma sözüne bağlıdır.

1. Sürekli bir barışın savunulması ve kurulması, bölge için, özellikle 1999’da NATO bombardımanıyla sona eren Yugoslavya’daki savaşlar ve çözülme sonucu açılmış yaraların hala kapanmadığı Batı Balkanlarda, en üst derecede önem arz etmektedir. Bu bölge Kosova olayı başta olmak üzere uluslar arası hukukun desteklendiğini bir bölge olmalıdır.

Balkanlarda ve Avrupa’da Sol, ekoloji ve barış güçleri savaşa ve şiddete, sınır değişikliklerine, uluslar arası hukuku zayıflatan ve insan ve azınlık haklarını ihlale yol açan seçenekleri reddederek, çok boyutlu –politik, ekonomik, sosyal, ekolojik, insani- bir güvenlik konseptini geliştirecektir. Güvenliğe feminist ve ekolojik yaklaşımları politik söylemler ve eylemlerde birleştireceklerdir. Bölge ülkelerinin sorunlarıyla ilgili karşılıklı kabul edilebilir çözümleri ve aralarındaki gerilimlerin aşılmasını, “böl ve yönet” mantığından ve milliyetçi nefretten sakınarak destekleyeceklerdir. Nükleersiz bir Avrupa’ya doğru katkı olacak şekilde bölgenin kitle imha silahlarından ve yabancı üslerden arınması için,, SYN-ÖDP’nin Yunanistan ve Türkiye’nin karşılıklı olarak silah ve askeri bütçe azaltmasına yönelik ortak kampanyası gibi, silahsızlanma yönünde ve daha fazla silahlanmaya karşı girişimlerde bulunacaklardır.

2. Avrupa Sol Partisi belirli konular dışındaki farklılıklar hariç en geniş barış koalisyonuna katkıda bulunmak için hiç bir çabadan kaçınmayacaktır. Avrupa güvenliği için ortak eylemi sağlayabilmek amacıyla Güneydoğu Avrupa’da barış için mücadele edenlerle - Rusya’yı da içerecek şekilde AGİT ilkeleri doğrultusunda bir Avrupa çapında güvenlik sistemi için - ortaklaşmalıyız. Aynı zamanda “füze kalkanı” gibi yeni silahlanma yarışlarına ve yeni bölünmelere yol açabilecek olan hareketleri reddetmeliyiz.

3. Avrupa ve Balkan solu Karadeniz İşbirliği gibi diğer formlarda daha geniş bölgesel işbirliklerini besleyecek şekilde Güneydoğu Avrupa’da işbirliğinin gelişmesi ve artmasına yönelik girişimlerde bulunacaktır. Bu, sivil toplumun, toplumsal hareketlerin, sendikaların, feminist, barış ve ekoloji girişimlerinin etkin katılımını gerektirmektedir. Kâr peşinde koşmayı ülkelerin ve insanların varlığının temeli olarak gören mantığı yenebilmek ve bunun yerine dayanışma ve birlikte kalkınma koyabilmek için politikalar oluşturmak gereklidir. Bölgesel işbirliği mutlaka sosyal hakların, mültecileri de içerecek şekilde tüm insanların eşitliğinin korunması ve organize suç ve kaçakçılıkla mücadele etmek için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlamalıdır. Özellikle kadına karşı şiddet, çocuk haklarının korunması sürekli olarak gündemde tutulmalıdır.

Yerel yönetimlerin zaten katkıda bulunmaya başladığı bir bölgede sınır ötesi işbirliği önemli ölçüde yararlı olabilir.Aynı zamanda Balkan halklarının ortak bir gelenek zenginliğini paylaştığı bölgede kültür alanındaki ortak girişimleri ve eylemleri de destekleyeceğiz.

4. Sürekli kalkınma ve artan çevresel bağımlılık için duruşumuz, çevre koruma, enerji politikaları ve biyolojik çeşitlilik alanlarında yoğun işbirliği olması yönündedir. ASP enerji tasarrufunda yeni stratejilerin ve enerji üretiminde yeni nükleer santraller yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini istemektedir.

Çevre konusunda etkin olan örgütlere birlikte çalışmayı istiyoruz. Bunun için hep birlikte Balkan Ekoloji Merkezi kurmayı öneriyoruz. Bu girişim için harekete geçmek ve bölgedeki en geniş güçleri birleştirmek ama aynı zamanda da daha geniş Avrupa bölgesinde sağlam desteğini bulmak amacımızdır. Ayrıca GDO’suz bir Balkanlar için ortak bir eylem geliştirilebilir. Son olarak tüm Balkan ülkelerine BM çatısı altında “Yeni Kyoto” anlaşması için işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

5. ASP, AB ve üye ülkeleri tarafından taşınan neo-liberal politikaların radikal bir şekilde değiştirilmesi için mücadele ederken, Balkan ülkelerinin Avrupa vizyonlarını desteklemektedir. Bunu başarabilmek adına Balkanlardaki Sol güçlerle birlikte AB ve bölge halkı arasında eşitlik ve dayanışma ilişkilerini, gerçek bir yakınlaşmaya ve sosyal uyumluluğu geliştirmeye dayalı ilişkileri kurabilmek için mücadele etmeliyiz ve bu mutlaka AB’nin “Yeni Komşuluk Politikası”nda uygulanmalıdır.

Kabul Edilen Önerge

Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda Gelişmeler Konferansındaki kadınlar üye partileri, kadın örgütlerini ve bireyleri içerecek bir Balkan Çalışma Grubu kurulmasının önemine vurgulafdılar. Bu çalışma gurubu Balkanlardaki emek alanında cinsel ayrımcılık, toplumdaki cinsiyetçilik, kaçakçılık, güvencesizlik, savaş, milliyetçilik, iç göçmenlik, ev içi şiddet ve refah sisteminin yokluğu gibi özel cinsiyet sorunlarına odaklanacak ve projeler üretecektir. Çalışma grubu Avrupa Sol Partisi, ASP Fem ve tüm Avrupa’daki kadın örgütleri tarafından desteklenmelidir.

Selanik, 8 Haziran 2008

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder